विपन्नका लागि निशुल्क बहस गर्छौं: मुख्य न्यायाधीश गौतम