कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रममा कुन कुन बिषय पढाई हुन्छ ?