विकासको बाधक भौगोलिक बिकटता, सुनछहरी गाउँपालिका पशुपालनका लागि उत्तम