स्यालापानी सामुदायिक वनको साधारणसभा, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान