वाइज कोरियनको प्रदेश नं. ५ मै उत्कृष्ट नतिजा, विद्यार्थीलाई सम्मान