रुकुममा मदिरामा कडाइः कुनाखेत मेलामा जुवा तास निषेध