भूमेमा हरियाली पूजा, हरियाली क्लबको आयोजनामा खेलकूद पनि