भूमेमा सहकारी संस्थाद्वारा उन्नत गाइपालन सुरुः लोकल कुखुरापालनको पनि तयारी