प्रवासी नेपालीको सहयोगमा विद्यालयको खेल मैदान खरिद