जग्गाधनीसँगको सम्झौतापछि कडा सुरक्षाकाबीच सडक निर्माण