महरा, शर्मा र अधिकारी परिवारलाई प्रभाकरको लिखित समवेदनापत्र