सीटीईभीटी डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको एक विषय मौका परीक्षा कार्तिक २२ गते