राजपुरमा अध्यक्षको निर्णय बहुमत कार्यपालिका सदस्यद्वारा खारेज