घरेलु कार्यालयको कार्यसम्पादन सुस्त, सेवाग्राहीलाई हैरान